ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΚΑΤ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση της Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ»θεωρεί ότι η ορθή πολιτική ποιότητας είναι η βάση για την παροχή άμεσης και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Για την επίτευξη των στόχων της, συμμετέχουν υπεύθυνα όλα τα μέλη της εταιρείας, με κυρίαρχη την Διοίκηση τηςΜ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ», η οποία έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να την εφαρμόσει σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.

Η εταιρία αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στους τομείς της ποιότητας, της αφοσίωσης και της αποτελεσματικότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη και στον πελάτη.

Η Πολιτική Ποιότητας της Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ»   συνοψίζεται ως ακολούθως :

Κύριος αντικειμενικός σκοπός της Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ»είναι η υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών και πελατών με ποιοτικές υπηρεσίες, που θα καλύπτουν τις υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες τους.

Η εταιρεία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει προσδιορίσει και ακολουθεί τις παρακάτω γραμμές δράσης :

§       Προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πελατών.

§       Παρακολούθηση τρεχόντων και ανερχόμενων αναγκών των πελατών.

§       Παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση των κρίσιμων παραμέτρων και των διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα.

§       Διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών με άμεση και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη.

§       Αναγνώριση, παρακολούθηση και βελτίωση των δυνατών και αδύνατον σημείων του εσωτερικού περιβάλλοντος της.

§       Αναγνώριση, παρακολούθηση και βελτίωση των ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται.

§       Ανασκόπηση και βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών και της τεχνογνωσίας των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει η εταιρία, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατά επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

§       Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο των τμημάτων ή και διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται από την Διοίκηση της Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ»

§       Διάθεση των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρίας.

§       Επενδύει στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών και εργαζομένων της εταιρίας για να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

§       Καλλιέργεια μιας εταιρικής φιλοσοφίας, όπου η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μαζί με την παροχή πρωτοβουλίας και ευθύνης θεωρούνται σημαντικές.

§       Συνεργασία μεταξύ των τμημάτων με τη δημιουργία εύχρηστων εσωτερικών δικτύων επικοινωνίας.

§       Υιοθέτηση μιας τακτικής ολικής ποιότητας, όπου η Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ»αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία, καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και ο πελάτης αποτελεί τη βασική παράμετρο.

§       Τηρεί την κείμενη νομοθεσία που αφορά τις υπηρεσίες καθώς και τις δραστηριότητές της.

Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ» έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ποιότητας, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυποΕΝ ISO 9001:2015.

 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας, τον οποίο έχει ορίσει η Διοίκηση της Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ», έχει την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να επιβλέπει την υλοποίηση, την λειτουργία και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

Η Διοίκηση της Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ»δεσμεύεται για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας, την διάθεσή της στα ενδιαφερόμενα μέρη και την γνωστοποίησή της εντός της εταιρείας.

 

Ο Διαχειριστής

25.07.2018